Quyết định Sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc

08/05/2019

Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Ngày 06/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND về sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm Văn hóa tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 04 phòng chuyên môn, đội: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ nghệ thuật quần chúng, chiếu phim; Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm, Đội chiếu phim lưu động.

Nội dung cụ thể Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11