Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

21/06/2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 14/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng là cần thiết, phù hợp với Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh; trong đó sáp nhập Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; giảm 01 phòng chuyên môn. Sau khi sáp nhập, Sở Xây dựng gồm 06 phòng chuyên môn: Văn phòng; Quy hoạch – Kiến trúc; Quản lý xây dựng; Kinh tế vật liệu xây dựng; Quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5