Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

12/08/2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 

Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh là cần thiết, phù hợp với Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh; sau khi sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Đo đạc – Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn; Phòng Quản lý môi trường (trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường); Phòng Quản lý đất đai (trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Quản lý đất đai).

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5