Quyết định Đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc 03/04/2019

Thông báo số 1328-TB/TU ngày 09/07/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Nông dân tỉnh.

Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kiếm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2019

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định về việc giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc 08/03/2019

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chưc, hoạt động và quản lý hội

Đại hội Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 05/03/2019

Sáng ngày 05/3/2018 tại Hội trường Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc 18/02/2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/01/2019

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc 05/12/2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc 08/11/2018

Ngày 26/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định Tổ chức lại Nhà hát Chèo và Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. 08/11/2018

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11