Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

05/12/2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 22/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở bao gồm 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng, Thanh tra, Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9