Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/01/2019

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 

 

Ngày 03/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư .

Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu chính sách phát triển; Phòng Dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến đầu tư.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung cụ thể Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9