Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

10/01/2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 

Thực hiện Kế hoạch số 2177 /KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 05/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải là cần thiết, phù hợp với Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh; trong đó giải thể Phòng Pháp chế - An toàn (Giảm 01 phòng chuyên môn), chuyển nhiệm vụ Pháp chế về Văn phòng Sở thực hiện, chuyển nhiệm vụ An toàn về Thanh tra Sở đảm nhiệm. Sau khi sửa đổi, Sở Giao thông vận tải gồm 06 phòng: Văn phòng (Thực hiện cả nhiệm vụ Pháp chế); Thanh tra (Thực hiện cả nhiệm vụ An toàn); Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9