Quyết định Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

19/11/2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính là cần thiết, phù hợp với Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh; trong đó sáp nhập Phòng Quản lý Giá – Công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp thành Phòng Quản lý giá và Công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp; giảm 01 phòng chuyên môn. Sau khi sáp nhập, Sở Tài chính gồm 06 phòng chuyên môn: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Tài chính đầu tư; Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Phòng Quản lý Giá – Công sản và Tài chính doanh nghiệp.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11