UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

17/04/2020

Căn cứ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ; Công văn số 501/UBND-KT2 ngày 30/1/2020 của UBND tỉnh triển khai Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Ngày 06 tháng 04 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo trì đường bộ về Sở Giao thông vận tải thực hiện.

Theo Quyết định sau khi giải thể, Quỹ bảo trì đường bộ có trách nhiệm thực hiện đối chiếu công nợ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 với Sở Giao thông vận tải; Bàn giao toàn bộ hồ sơ, công trình, sổ sách kế toán – tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, nguyên trạng cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho Sở Giao thông vận tải.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5