UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

05/05/2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Kết luận số 130/KL-TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND Tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Bảo tàng chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 04 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn; Phòng Nghiệp vụ bảo tàng; Phòng Thuyết minh và Tuyên truyền.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5