Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

03/08/2020

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Ngày 21/7/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. Theo quyết định, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.

Trường tiếp tục được kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ; các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất (không gắn liền với đất), trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc; có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên, người lao động và người học theo quy định.

Nội dung cụ thể Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7