UBND tỉnh Quyết định tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Phát triển công thương trực thuộc Sở Công thương

17/08/2020

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trun g ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Phát triển công thương trực thuộc Sở Công thương. Theo quyết định, Trung tâm Phát triển công thương là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Công thương. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Khuyến công; Phòng Thương mại; Phòng Tư vấn dịch vụ; Phòng Năng lượng.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7