UBND tỉnh Quyết định quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

07/09/2020

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Theo quyết định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Về cơ cấu tổ chức: Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng; 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Quản lý đo lường; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Chất lượng. Sau khi quy định lại Chi cục giảm 01 phòng chuyên môn so với quy định hiện hành.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7