Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20/03/2012
Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lâu dài, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tập trung chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị và địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên tại các các cơ quan, đơn vị, là trách nhiệm của mỗi tổ chức và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lâu dài, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tập trung chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị và địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên tại các các cơ quan, đơn vị, là trách nhiệm của mỗi tổ chức và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/11/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCSĐ ngày 11/01/2012 Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hướng dẫn chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
 
1. Trong sinh hoạt và tuyên truyền học tập tấm gương Hồ Chí Minh các đơn vị tập trung triển khai nội dung các văn bản: Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21/9/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hướng dẫn số 23-HD/TG ngày 29/9/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
2. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.
 
3. Bổ sung các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nội dung học tập phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, cơ quan, đơn vị; Đổi mới phương thức tổ chức học tập, rèn luyện theo các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt. Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đầy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn bổ nhiệm, đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.
 
- Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đánh giá 6 tháng, hàng năm và coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.
 
- Rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở đơn vị, các đơn vị trực thuộc ngành và địa phương mình quản lý; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị.
 
- Cần có cơ chế và các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy, động viên toàn xã hội tham gia việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng qua hội nghị báo cáo viên, qua các lớp học chuyên đề, lớp bồi dưỡng chính trị...;tuyên truyền trực quan ở tất cả các trung tâm, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện, nhà văn hoá thôn, tổ dân phố; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình của tỉnh, của huyện, của xã; tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đi sâu khai thác, phác họa chân dung, ca ngợi những tấm gương đạo đức tiêu biểu của các đối tượng xã hội trong công việc và đời thường, bằng những nội dung và hình thức nghệ thuật sâu sắc, nhằm nhân rộng hơn nữa.
 
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị, các đơn vị trực thuộc và địa phương mình. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Trung ương.
 
Trách nhiệm các cơ quan trong phối hợp, tổ chức thực hiện:
 
1. Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng về cuộc vận động; mở các chuyên mục, dành nhiều thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, hiệu quả phát sóng các chương trình, bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt; kịp thời phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, những hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các trường chuyên nghiệp, trường nghề chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, triển khai, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chuẩn mực đạo đức cho học sinh, sinh viên trong các trường trên địa bàn tỉnh.
 
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn về các tiêu chí, hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong viêc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
 
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.
 
- Chỉ đạo Đài truyền thanh, Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm văn hóa bằng nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tại địa phương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời nêu những tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống, triển khai thực hiện không nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương bằng nhiều hình thức thiết thực; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước làng, xã; thực hiện tốt việc tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được văn minh; vận dụng những kết quả đạt được đó vào việc tổ chức bình xét gia đình văn hóa tại các khu dân cư.
Phòng Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11