Chương trình Phát triển thanh niên Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 sẽ mở đường cho sự phát triển bền vững

27/03/2012
Chương trình Phát triển thanh niên Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 sẽ mở đường  cho sự phát triển bền vững
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Qua từng thời kỳ cách mạng khác nhau, Bác luôn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ cũng như củng cố xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội.
 
Ngay sau khi đất nước độc lập, trong thư gửi học sinh cả nước ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã khẳng định: “… Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu…” và trong cái Tết độc lập đầu tiên, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Một năm mới khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội…”, ngày 17 tháng 8 năm 1947 trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Bác Hồ lại khẳng định: “… Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó…”
 
Tiếp thu quan điểm của người, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hoá bằng những Nghị quyết, Quyết định, Chiến lược như: Nghị quyết chuyên đề số 181 ngày 25/9/1968 về “Tăng cường công tác Thanh niên”của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá III); Nghị quyết số 26, ngày 04/7/1985 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá V); Nghị quyết số 8, ngày 13/03/1991 về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI). Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khoá VI) ra Nghị quyết số 25 về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên”; Nghị quyết số 04, ngày 14/01/1993 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về “Công tác thanh niên trong tình hình mới”. Trong đó Đảng đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới: “ Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI, có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Để làm tốt công tác lãnh đạo thanh niên trong thời kỳ đổi mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, tại kỳ họp thứ 7 đã ra Nghị quyết số 25, ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
 
Nhằm thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, ngày 29 tháng 4 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ban Quyết định số 70/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010. Trên cơ sở đó, ngày 28/6/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-CTUBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Vĩnh Phúc đến năm 2010.
 
Để tổ chức, triển khai chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo đến các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện bằng các nội dung cụ thể, thiết thực với sự phát triển của thanh niên Vĩnh Phúc trong nhiều lĩnh vực như lao động, việc làm, học tập, nâng cao thể lực, đào tạo nhân tài... cả ở đô thị và vùng sâu, vùng xa. Trong 5 năm, Chương trình phát triển thanh niên đã được triển khai với nhiều nội dung hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ngành triển khai các chương trình phát triển thanh niên. Đẩy mạnh giáo dục, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng; lối sống, nếp sống văn minh, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chăm lo mọi mặt đời sống, nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác thanh niên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tổ chức và công tác Đoàn đã nâng cao được uy tín và tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc trong nhân dân và toàn xã hội.
 
Qua đánh giá tổng kết cho thấy: Phần lớn thanh niên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có ý thức tiết kiệm, cần cù chịu khó trong học tập, lao động; tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện, ý thức chia sẻ với cộng đồng xã hội, tinh thần tương thân tương ái đã và đang được khơi dậy trở thành xu hướng chủ đạo lôi cuốn đông đảo thanh niên. Nhiều tấm gương thanh niên vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thanh người hữu ích; không ít thanh niên dám đứng lên đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Nhiều thanh niên thực sự năng động, sáng tạo, có ý trí vươn lên trong học tập, chiếm lĩnh tri thức khoa học và công nghệ, khát khao lập thân, lập nghiệp. Thông qua, các phong trào thi đua thanh niên đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng.
 
Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên có lối sống trông chờ, ỷ nại, suy thoái về đạo đức, sống thực dụng, thiếu ý thức cộng đồng, vi phạm pháp luật, xa dời các giá trị truyền thống. Một bộ phận thanh niên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc còn thấp; thiếu kiến thức, thông tin, thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh và kỹ năng hoạt động xã hội.
 
 
Đ/c: Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam đến năm 2010

Từ những kết quả bước đầu đã đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam nói chung và Chương trình phát triển thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng. Xuất phát từ những tồn tại hạn chế trong tầng lớp thanh niên Việt Nam và thanh niên Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành thị xây dựng dự thảo Chương trình phát triển Vĩnh Phúc, giai đoạn 2011-2020 với một số mục tiêu chủ yếu:
 
 
 
Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; có lý tưởng cách mạng và ý chí vươn lên, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học; sống có văn hóa, có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng sống, có nghề nghiệp và việc làm, có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hình thành lớp thanh niên có thể lực tốt, tầm vóc cường tráng, phát triển toàn diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, có ý thức tự học tập, tự đào tạo, năng động, sáng tạo, có kỹ năng sống, có khả năng thích ứng và chủ động trong môi trường sống và làm việc với việc giao các cơ quan, đoàn thể xây dựng các đề án tiêu biểu dành cho thanh niên như: Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lý tượng cách mạng cho thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá không lành mạnh nhất là qua mạng viễn thông, internet, điện thoại di động và các phương tiện thông tin khác; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.
 
Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao ở tất cả các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.
 
Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên hướng nghiệp, nâng cao trình độ, tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp và nâng cao thu nhập; thực hiện các chương trình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; xây dựng đề án “Bảo đảm các chế độ về bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động”.
 
Bảo đảm quyền tiếp nhận về thông tin có định hướng cho thanh niên một cách chính xác, kịp thời; trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho thanh niên.
 
Dự kiến chương trình là sẽ giao cho các ngành có liên quan xây dựng và ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong học tập, hoạt động khoa học, công nghệ; trong lao động việc làm; trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; trong bảo vệ sức khoẻ và hoạt động thể dục thể thao như: Xây dựng cơ chế, chính sách đối với thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch “Đấu tranh và bảo vệ thanh thiếu niên bị các thế lực thù địch gây chia rẽ”; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; đẩy mạnh việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình cho cán bộ đoàn các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên có thể lực và trí lực.
 
Triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các ngành các cấp cho sự phát triển thanh niên và công tác thanh niên, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa thanh niên trong việc giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, xứng đáng với câu nói nổi tiếng của Bác Hồ khi về thăm tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/3/1963 “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.
Phòng Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ 
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11