Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

19/12/2013
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Quản lý nhà nước về Công tác Thanh niên. Phòng Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2013 đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể những kết quả như sau:

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, giai đoạn 2011-2012 của năm 2013:

Tham mưu cho lãnh đạo sở báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên ban hành Công văn số 729/CV-BCĐ ngày 06/02/2013 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 theo Chương trình phát triển thanh niên, trong đó nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc triển khai theo lộ trình công việc theo Chương trình đặt ra trong năm 2012 nhưng không triển khai; đồng thời đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình PTTN năm 2013 tới các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, một số lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện  như 03 đơn vị là huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên của địa phương và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình; 03 đơn vị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên là Sở Lao động Thương binh & Xã hội, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Hội Phụ nữ; Còn lại các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả 1 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, trong đó có các nội dung chính như: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh  niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020 trong năm 2012; Kết quả triển khai Luật thanh niên và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ.

Tham gia dự thảo 2 Đề án của Tỉnh đoàn là: Đề án giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, pháp luật cho thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2013-2017; Đề án Tập hợp thanh niên công nhân, giai đoạn 2013-2017 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1246/UBND-VX3 ngày 15/3/2013 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án của Tỉnh đoàn thanh niên.

Công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013:

Về tổ chức, thực hiện chế độ chính sách: Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1529/UBND-TH1 ngày 29/3/2013 về việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay các đơn vị trong toàn tỉnh có đối tượng được áp dụng theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg đã tổ chức xét duyệt phụ cấp kịp thời theo biểu đăng ký biên chế - quỹ tiền lương hàng quý.

Tiếp tục giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương. Năm 2013, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội xét duyệt, thẩm định và thống nhất trình UBND tỉnh quyết định đợt 2/2013 cho 273 người, gồm các đối tượng:

+ Trợ cấp 1 lần: 272 người, trong đó: Còn sống: 191; Đã từ trần: 81.

+ Trợ cấp hàng tháng: 01 người.

 Tổng số tiền đề nghị hưởng là: 929.100.000đ (Chín trăm hai mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng).

Các cựu thanh niên xung phong rất phấn khởi với sự quan tâm của Đảng, nhà nước cho những năm cống hiến của mình và rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong hiện nay còn đơn giản, vì vậy nảy sinh nhiều người có lòng tham lợi dụng chính sách của nhà nước để lập hồ sơ giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền, gây bức xúc trong dư luận, gây khó khăn cho cán bộ, công chức làm công tác giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong.

Hiện nay toàn tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến còn khoảng 400 người chưa được xét duyệt hưởng chế độ, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan xét duyệt dứt điểm vào năm 2014.

Về nghiên cứu, xây dựng các Đề án: Theo kế hoạch công tác năm 2013, Phòng Công tác thanh niên đăng ký xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 02 Đề án là: Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên công tác tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và Đề án tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên vào làm việc tại các xã, phường, thị trấn. Phòng đã tổ chức thống kê cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị phục vụ cho việc xây dựng Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên công tác tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Tổ chức xin ý kiến của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị tham gia dự thảo Đề án, tổng hợp ý kiến hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh. Giúp lãnh đạo Sở báo cáo trước Hội nghị UBND tỉnh để bảo vệ quan điểm trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên giai đoạn 2013-2015. Sau khi UBND tỉnh nghe xong cho ý kiến cho ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên công tác tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Đến ngày 26/9/2013, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 5458/KH-UBND về bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên công tác tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã giai đoạn 2014-2015, trong đó tập chung vào các kỹ năng thực hiện công vụ.

Đối với Đề án tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên vào làm việc tại các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên đề án không được thông qua vì không có nguồn kinh phí thực hiện và do tỉnh vừa qua có kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 đã tuyển được tất cả những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn..

Về công tác bồi dưỡng, tuyên truyền chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ:

Trong năm 2013, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các lớp như:

Phối hợp với Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên và công chức trực tiếp làm công tác thanh niên các cấp, với tổng số gần 500 học viên trong thời gian 3 ngày với các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện QLNN về thanh niên.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên công tác tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị. 

Phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến phòng chống HIV/AIDS, những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và cán bộ đoàn và thanh niên tại các thôn, tổ dân phố và một số trường chuyên nghiệp tại thị xã Phúc Yên. Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho các đoàn viên, thanh niên có thêm những kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, chung tay cùng toàn xã hội giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, không phân biệt, kỳ thị với họ.


Trình lãnh đạo Sở ký hợp đồng giữa Sở Nội vụ với Ban An toàn Giao thông tỉnh về việc tuyên truyền việc chấp hành Luật giao thông đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức lớp tuyên truyền về an toàn giao thông và Luật giao thông đường bộ cho 107 cán bộ đoàn và thanh niên đang sinh sống và học tập tại thị xã Phúc Yên.

Về thực hiện các nhiệm vụ khác: Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN, ngày 14/12/2012 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp công tác; Sở Nội vụ đã dự thảo và trình UBND tỉnh ký ban hành quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban chấp hành Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chăm lo bồi dưỡng thanh niên.

Để đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia quản lý nhà nước và tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước. Sở Nội vụ đã giúp UBND tỉnh dự thảo Quy chế quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thực hiện cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch về triển khai cuộc vận động "3 hơn" tới đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong công tác Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Sau khi kế hoạch được ban hành đã tiến hành tổ chức thực hiện tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị trong việc tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ công tác thời gian được rút ngắn, nhanh hơn, thuận lợi hơn trong các thủ tục, khách đến liên hệ công tác được tiếp đón chu đáo hơn, nhẹ nhàng, vui vẻ theo đúng Quy chế văn hóa công sở, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh rà soát số lao động tại biên giới phía Bắc, giai đoạn 1978-1982 để báo cáo UBND tỉnh xem xét công nhận phiên hiệu thanh niên xung phong.

Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả 7 năm triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên tại tỉnh Vĩnh Phúc cho các đối tượng là trưởng phòng tổ chức hoặc chánh văn phòng và chuyên viên phụ trách công tác thanh niên tại các sở, ban ngành, lãnh đạo phòng nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác thanh niên, Phó chủ tịch UBND cấp xã phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội, Bí thư đoàn thanh niên cấp xã, trong hội nghị đã đánh giá những bước triển khai, kết quả đạt được sau 6 năm thực hiện Luật thanh niên và tìm ra những ưu, nhược điểm, góp ý kiến vào dự thảo Luật (đã có báo cáo riêng gửi Bộ Nội vụ).

Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong năm 2013, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo ký tờ trình trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/3/2013 về tiệc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bao cáo sơ kết 1 năm, 2 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Tỉnh uỷ theo nhiệm vụ được phân công cho Sở Nội vụ là thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong việc đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sở Nội vụ cũng đã ban hành 02 văn bản số 291 ngày 29/3/2013 và văn bản số 725 ngày 11/7/2013 để hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 05/02/2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh.

Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các địa phương:

Trong năm 2013, Sở Nội vụ đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên và nắm bắt tình hình thanh niên tại các đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên việc kiểm tra lần này mới tập trung chủ yếu là công tác đoàn. Trong năm 2014, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở đưa nôị dung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên vào trong nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Nội vụ..

Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau:

Tồn tại:

Việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2012-2020 còn gặp khó khăn về kinh phí tổ chức thực hiện, do vậy tiến độ triển khai Chương trình còn bị chậm so với lịch dự kiến. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình nhiều đơn vị vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Việc tuyên truyền Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc trên các phương tiện truyền thông còn rất ít, chủ yếu là trên website của Sở Nội vụ.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên còn mới nên các cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai nhiệm vụ, các đơn vị còn nhầm lẫn giữa QLNN về công tác thanh niên và công tác Đoàn.

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn nhiều bất cập; bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh niên chưa rõ ràng. Chưa gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên

Nguyên nhân:

Do nhận thức của đại đa số lãnh đạo và công chức một số đơn vị về thanh niên và công tác thanh niên chưa được sâu, vẫn nghĩ việc QLNN về công tác thanh niên là của Đoàn thanh niên, do vậy công tác tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình chưa được quan tâm đúng mức.

Các bộ, ngành Trung ương chưa xây dựng Chương trình phát triển thanh niên trong phạm vi ngành, do vậy các sở, ban ngành lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện Chương trình vì thiếu kinh phí để triển khai các mục tiêu, các đề án.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014:

Tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2012-2020 tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên và kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh.

Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2012-2020 như giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhận loại cho các đối tượng thanh niên trong các buổi sinh hoạt chi, Đảng bộ, sinh hoạt cơ quan và các buổi sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên hàng tháng.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 5458/KH-UBND ngày 26/9/2013 về bồi dưỡng, nâng cao năng lực QLNN cho đội ngũ cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên đang công tác tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, giai đoạn 2014-2015 (ưu tiên cho cán bộ, công chức trẻ ở cấp huyện và cấp xã).

Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh niên, về an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị vằ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát, thu thập số liệu thống kê về tình hình thanh niên ở địa phương làm cơ sở xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên.

Tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tới các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tập trung hoàn thành dứt điểm việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến bảo đảm đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đánh giá, sắp xếp tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trong các nội dung: Kết quả tổ chức triển khai Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên; việc ban hành các cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên; việc quy hoạch các thiết chế văn hoá cho thanh niên; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; việc thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP  ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

Trên đây là một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014./.

Phòng Công tác Thanh niên
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
                                                                                   
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11