Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

31/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 25/12/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Để triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo kế hoạch, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2018 như sau:

1. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp.

a. Đối tượng:

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và tương đương; Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và tương đương.

b. Số lượng:  

- Mỗi cơ quan, đơn vị chọn cử 01 người.

c. Yêu cầu chung đối với cán bộ, công chức tham gia khoá học:

- Đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 4 năm trở lên.

d. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Học tập trung 2 tháng/khoá, học trong giờ hành chính; Dự kiến khai giảng vào đầu quý II/2018 (Sẽ có công văn chiêu sinh sau).

- Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia (Số 77, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

2. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính.   

* Lớp 1:

a. Đối tượng:

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và tương đương; Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và tương đương;

- Trưởng, phó phòng và chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tương đương chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

b. Yêu cầu chung đối với cán bộ, công chức tham gia khoá học:

- Đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

c. Số lượng:

- Đối với các Sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị chọn cử tối đa 03 người. Riêng các sở: Tài nguyên & môi trường, Văn hóa thể thao & Du lịch, Giao thông - vận tải, Nông nghiệp &PTNT, Lao động TB&XH chọn cử tối đa 04 người tham gia lớp học;

- Đối với UBND các huyện, thành, thị: Mỗi đơn vị chọn cử tối đa 04 người tham gia lớp học.

* Lớp 2:

a. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

b. Yêu cầu chung đối với cán bộ, công chức tham gia khoá học:

- Đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên (khng kể thời gian tập sự, thử việc).

c. Số lượng:

- UBND các huyện, thành, thị chọn cử mỗi xã, phường, thị trấn 01 người tham gia lớp học.

* Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Học tập trung 2 tháng/khoá, học trong giờ hành chính; Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 3/2018 (Sẽ có công văn chiêu sinh sau).

- Địa điểm: Tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên.

* Lớp 1:

a. Đối tượng:

- Công chức, viên chức, cán sự và tương đương  các đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

b. Số lượng:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: Mỗi đơn vị chọn cử tối đa 04 người tham gia lớp học.

* Lớp 2:

a. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

b. Số lượng:

- UBND các huyện, thành, thị chọn cử mỗi xã, phường, thị trấn 01 người tham gia lớp học.

 * Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Học tập trung 2 tháng/khoá, học trong giờ hành chính; Dự kiến khai giảng vào cuối tháng 3/2018 (Sẽ có công văn chiêu sinh sau).

- Địa điểm: Tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6