UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

17/02/2020

Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Theo Kế hoạch, trong năm 2020 khối Nhà nước sẽ tổ chức 17 nội dung bồi dưỡng (với 39 lớp, 4301 học viên) gồm: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo; Bồi dưỡng nghiệp vụ về hội nhập kinh tế quốc tế; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Luật đầu tư công, Luật đấu thầu ; Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, pháp chế; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Công nghệ thông tin; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức an toàn, an ninh mạng; Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đô thị; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Nội vụ; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ, công chức làm văn phòng các cấp; Phổ biến các quy định mới về quản lý khoa học công nghệ; Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác Văn hóa, thể thao và du lịch; Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực trong bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Đối tượng học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; Người đứng đầu các tổ chức Chính trị - Xã hội xã; Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Công chức Văn hóa -Xã hội xã; Trưởng Công an xã; Công chức Tài chính- Kế toán xã; Công chức Văn hóa - xã hội xã; Công chức Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã.

Sở Nội vụ được giao chủ trì 09 lớp bồi dưỡng; phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở đào tạo trong tỉnh tổ chức, triển khai 30 lớp theo Kế hoạch này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6