Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

18/03/2014

Bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết số 06/2008/NQ-TU ngày 25/02/2008 của BTV Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND tỉnh. Kiên trì thực hiện trong từng năm và nhịp 5 năm, 10 năm việc đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch để có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng làm việc theo ngạch công chức. Tạo ra một số cốt cán tiến tới chuyên gia ở các ngành, các lĩnh vực trọng yếu như: Xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, quảnh trị kinh doanh, quản lý xã hội, quản lý hành chính, quản lý giáo dục đào tạo, y tế, xã hội và quy hoạch.

Ngày 13/02/2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 430/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 với các lĩnh vực đào tạo như sau:

1. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp, các chương trình bồi dưỡng nâng cao do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và công chức hành chính.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: ≤  ­2 tháng.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến quý III năm 2014.

 - Đơn vị thực hiện: Học viện hành chính, Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành Trung ương.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 50 người.

2. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức khối nhà nước.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  ­≤ 2 tháng.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến quý III năm 2014.

 - Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Bộ Nội vụ.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 90 người.

3. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  ­≤ 2 tháng.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến quý IV năm 2014.

 - Đơn vị thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 90 người.

4. Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức UBND cấp xã:

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  ≤  2 tháng.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 90 người.

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức ngành thanh tra các cấp; Lãnh đạo và cán bộ, công chức cấp xã;

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3 - 4 ngày/lớp

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trường cán bộ Thanh tra, Thanh tra tỉnh.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 200 người.

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  ≤  20 ngày.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 150 người.

7. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng, Phó Công an cấp xã.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  ≤  20 ngày.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Công an tỉnh.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 120 người.

8. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cho công chức UBND các xã, phường, thị trấn (Số tuyển dụng năm 2013).

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Học viện Hành chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- Số lượng đào tạo, bồii dưỡng: 350 người.

9. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hội nhập Quốc tế cho CB,CC,VC liên quan đến công tác hội nhập Kinh tế Quốc tế.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương, Chi cục QLTT- Sở Công thương.

- Số lượng đào tạo, bồii dưỡng: 150 người.

10. Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH cho CB,CC,VC.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu TV&DV hỗ trợ phát triển - Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 450 người.

11. Bồi dưỡng kiến thức quản lý về xây dựng, đô thị cho cán bộ lãnh đạo và công chức các cấp.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ  5- 8 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng, Học viện Quản lý xây dựng - Bộ Xây dựng.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 150 người.

12. Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 150 người.

13. Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 700 người.

14. Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp:

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Thông tin & Truyền thông.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 300 người.

15. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Dân tộc các cấp.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, Trường cán bộ Dân tộc Trung ương.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 150 người.

16. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực ngành Nội vụ cho công chức, viên chức các cấp.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/ lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Học viên Hành chính, Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 900 người.

17. Bồi dưỡng nghiệp vụ về Hành chính Văn phòng, lễ tân cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Văn phòng.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Bộ Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 200 người.

18. Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp các cấp.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 150 người.

19. Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ cho công chức UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Học viện Hành chính, Bộ Nội vụ.

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 582 người.

20. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:  Từ 3- 5 ngày/lớp.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Học viện Hành chính, Bộ Nội vụ

- Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 450 người.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức lớp học và chọn cử CB,CC,VC đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý. Trên đây Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014./.

BAN BIÊN BIÊN TẬP WEBSITE
SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7