Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

30/10/2021

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức. Cụ thể, Nghị định có một số điểm mới cơ bản như sau:

 - Về hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm có 4 hình thức, gồm: theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã và theo yêu cầu vị trí việc làm.

 - Về nội dung bồi dưỡng, gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

 - Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch; Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể về chương trình, tài liệu bồi dưỡng, Quản lý chương trình bồi dưỡng, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng và phân công cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng.

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/12/2021./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11