Ngày 29/12/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 07/01/2022

Quy chế gồm có 05 chương và 18 điều quy định mục đích, nguyên tắc thực hiện văn hóa công vụ; các chuẩn mực văn hóa công vụ; trang phục, lễ phục, thẻ cán bộ, công chức

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 29/12/2021

Ngày 16/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Thanh tra Chính phủ ban hành các quy định về Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 08/11/2021

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 08/11/2021

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 05/11/2021

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 05/11/2021

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Tường 14/10/2021

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những quy định mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ngày 15/8/2021 27/09/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 31/08/2021

Ngày 20/11/2018, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 07/07/2021

Ngày 05/7/2021 tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, Đoàn thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn Thanh tra thực hiện công bố toàn văn Quyết định số 1697/QĐ-SNV ngày 22/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11