Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh

02/02/2012
Thực hiện Kế hoạch số 5269/KH-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổng kết thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004.
Thực hiện Kế hoạch số 5269/KH-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổng kết thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004. Sở Nội vụ đã triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và một số cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã biết triển khai thực hiện. Thường xuyên tăng cường giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ. Gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong quá trình thực hiện.
 
Việc PBGDPL Sở lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên, trên trang thông tin điện tử của Sở để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các văn bản của Trung ương, của địa phương cho các cán bộ, công chức, viên chức của sở. CB,CC,VC của một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.Từ năm 2005 đến năm 2011đã mở trên 40 hội nghị, tập huấn PBGDPL cho khoảng trên 6.000 lượt cán bộ, công chức trong cơ quan và cán bộ công chức ở cơ sở. Đồng thời Sở Nội vụ đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, tổ chức toạ đàm để triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật. Đã xuất bản nhiều ấn phẩm tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành.
 
Từ năm 2005 đến 31/12/2011 Sở Nội vụ đã tham gia soạn thảo trình HĐND và UBND tỉnh tổng số 44 văn bản QPPL, trong đó nghị quyết: 09; quyết định:34; chỉ thị 01. Nội dung văn bản đề cập về một số chính sách phát triển đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai một số chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành và một số lĩnh vực khác thuộc ngành Nội vụ, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND tỉnh
 
Về quy trình xây dựng VBQPPL: Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, trước khi soạn thảo đã khảo sát tình hình thực tế của địa phương, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung của dự thảo, chủ động xây dựng dự thảo văn bản và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành đã được Sở Tư pháp thẩm định. Khi ban hành đăng công báo, gửi văn bản đến cơ quan nhà nước cấp trên, cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.
 
Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên và hệ thống hoá theo định kỳ. Ngoài ra, theo yêu cầu của UBND tỉnh Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL được ban hành từ năm 1997 đến năm 2009. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được rà soát 55 (trong đó nghị quyết: 17; quyết định: 35; chỉ thị: 03). Các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo thời gian hoặc có văn bản khác thay thế; văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đều được kiến nghị, xử lý theo quy định.
 
Công tác kiểm tra văn bản: Sở Nội vụ giao cho các thành viên của của tổ pháp chế kiêm nghiệm và các phòng chuyên môn, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát đối với các văn bản thuộc ngành phụ trách. Trong đó nhiệm vụ của các phòng chuyên môn là rất quan trọng vì khi thực thi công vụ dễ phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc những khiếm khuyết trong văn bản. Khi phát hiện văn bản hết hiệu lực, văn bản trái pháp luật hoặc không còn phù hợp báo cáo Giám đốc sở tham mưu giúp UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
Sự phối hợp của các cơ quan tổ chức trong công tác soạn thảo, ban hành, rà soát, kiểm tra VBQPPL: Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác tổng rà soát văn bản từ năm 1997 đến hết năm 2009 của HĐND và UBND tỉnh. Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ phù hợp để làm công tác soạn thảo, rà soát văn bản, tham gia ý kiến và thẩm định văn bản trước khi trình HĐND và UBND ban hành. Hàng năm Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Văn Phòng UBND tỉnh lập chương trình xây dựng văn bản QPPL.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá văn bản QPPL: Sở Nội vụ chưa thành lập phòng pháp chế, tuy nhiên Sở đã thành lập Tổ Pháp chế gồm 11 người do Giám đốc sở làm Tổ trưởng, các thành viên là các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. Các thành viên đều có trình độ đại học và trên đại học (trong đó có 3 người có trình độ đại học luật).
 
Chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng cao; phần lớn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thể thức, đúng trình tự, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, phù hợp với với điều kiện thực tế. Các giải pháp, chính sách trong văn bản QPPL đưa ra để xem xét có sự lựa chọn, kinh phí ước định để thực hiện được đảm bảo. Mục tiêu và phạm vi áp dụng chủ yếu đến đối tượng là các cơ quan hành chính nhà nước, những người là cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu chủ yếu là quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc một số sở, ban, ngành. Nâng cao trình độ và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thiện thể chế ở địa phương và hệ thống pháp luật, phù hợp với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, điều chỉnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
Để thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới, qua công tác tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đạt chất lượng cao hơn, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hinh thực tế ở địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND cho đội ngũ cán bộ, công chức soạn thảo, kiểm tra văn bản; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL./.
 Phí lâm Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
                         
                
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7