Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC

28/03/2012
Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) là một trong những tài liệu không thể thiếu trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) là một trong những tài liệu không thể thiếu trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.Việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức dựa trên các căn cứ của Pháp lệnh cán bộ, công chức; Luật cán bộ, công chức công chức; Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV về Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV về thành phần hồ sơ CB,CC và mẫu biểu quản lý hồ sơ CB,CC.
 
Hồ sơ CB,CC,VC là tài liệu pháp lý phản ánh các thông tin cơ bản nhất về CB,CC,VC bao gồm: Nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, hoàn cảnh kinh tế, phẩm chất, trình độ, năng lực, các mối quan hệ gia đình và xã hội của cán bộ, công chức.
 
Hồ sơ gốc là hồ sơ CB,CC,VC do cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức lập và xác nhận lần đầu khi CB,CC,VC được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
 
Thành phần hồ sơ CB,CC,VC gồm các tài liệu sau:
 
Một là: Quyển "Lý lịch cán bộ, công chứcviên chức" là tài liệu chính và bắt buộc có trong thành phần hồ sơ CB,CC,VC để phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của CB,CC,VC. Quyển lý lịch do CB,CC,VC tự kê khai và được cơ quan có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC thẩm tra, xác minh, chứng nhận.
 
Hai là: Bản "Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức viên chức” là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt về bản thân CB,CC,VC và các mối quan hệ gia đình và xã hội của CB,CC,VC.
 
Ba là: Bản "Bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức" là tài liệu do CB,CC,VC khai bổ sung theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC. Bản bổ sung lý lịch được cơ quan có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC thẩm tra, xác minh, chứng nhận.
 
Bốn là: Bản "Tiểu sử tóm tắt" là tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC tóm tắt từ Quyển lý lịch của CB,CC,VC để phục vụ cho bầu cử, bổ nhiệm khi có yêu cầu.
 
Năm là: Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế từ cấp huyện trở lên cấp và các văn bản có liên quan đến nhân thân của CB,CC,VC; các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo của CB,CC,VC như: Bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận,... Trường hợp, văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 
Sáu là: Các quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật,... của CB,CC,VC.
 
Bảy là: Các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá CB,CC,VC theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.
 
Tám là: Các bản nhận xét đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đối với CB,CC,VC (hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập...).
 
Chín là: Bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.
 
Mười là: Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến CB,CC,VC và gia đình CB,CC,VC được phản ánh trong đơn thư. Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh; đơn, thư chưa được xem xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
 
Mười một là: Những văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức.
 
Mười hai là: Đối với cán bộ, công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ của CB,CC,VC đó.
 
Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ CB,CC,VC được thực hiện thống nhất, khoa học để quản lý được đầy đủ, chính xác thông tin của từng CB,CC,VC từ khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước cho đến khi không làm việc tại cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thống kê, đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách khác đối với CB,CC,VC. Mỗi CB,CC,VC cần phải nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin bổ sung của mình theo hướng dẫn hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC.
 
Cấp nào quản lý CB,CC,VC thì cấp đó trực tiếp quản lý hồ sơ của người đó. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý CB,CC,VC chịu trách nhiệm về công tác quản lý hồ sơ CB,CC của cơ quan tổ chức đơn vị mình. Khi CB,CC,CV được điều động, luân chuyển thì hồ sơ sẽ chuyển cho cơ quan mới quản lý và theo dõi.
 
Hồ sơ, CB,CC,VC được quản lý, sử dụng theo chế độ tài liệu mật, chỉ cơ quan có  thẩm quyền quản lý hồ sơ CB,CC,VC cho phép mới được nghiên cứu, khai thác hồ sơ CB,CC,VC. Người được giao quản lý hồ sơ CB,CC,VC phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; có nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Nếu để hư hỏng, hoặc mất hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước cơ quản, tổ chức, đơn vị và phải bị xử lý kỷ luật theo quy định. Vì vậy, hồ sơ CB,CC,VC phải được quản lý khoa học, thống nhất.
 
Công tác quản lý hồ sơ CB,CC,VC là việc làm thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý. Do vậy, để nắm bát thông tin về CB,CC,VC ngoài việc tiếp xúc trực tiếp, hoặc thông qua các kênh thông tin khác như nhận xét đánh giá, yêu cầu bổ sung lý lịch hàng năm còn phải nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp các thông tin đầy đủ chính xác, tin cậy, có tính pháp lý về quá trình hoạt động, phát triển của CB,CC,VC.
 
Làm tốt công tác hồ sơ góp phần cho công tác thông kê, tổng hợp phục vụ nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ CB,CC,VC trong từng giai đoạn, qua đó đánh giá hiệu quả của công tác cán bộ, hoạch định chính sách, tuyển chọ, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động… CB,CC,VC.
 
Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác này còn gặp phải một số vấn đề bất cập đó là không ít cán bộ, công chức chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ, một số cơ quan, đơn vị việc quản lý hồ sơ CB,CC,VC chưa thông nhất đã gây không ít khó khăn cho việc quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị. Vì vậy công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức là một việc làm hết sức quan trọng trong mỗi cơ quan, đơn vị, việc quản lý tốt hồ sơ sẽ đảm bảo tính ổn định lâu dài của tài liệu hồ sơ CB,CC,VC và phục vụ tốt cho công tác quản lý cán bộ theo yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay./.
    Phí Lâm Hùng
    Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12