Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất trách nhiệm công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/012018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018, thành phần Đoàn Kiểm tra là: Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các Thành viên Đoàn kiểm tra là công chức thuộc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Mục đích của việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm tính trang nghiêm và  hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất trước và sau tết nguyên đán như: Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia; không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; việc treo biển có chữ "Cấm hút thuốc lá" tại công sở; việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; việc quảng cáo thương mại tại công sở; kiểm tra trang phục khi thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc treo Quốc kỳ tại công sở; việc giao tiếp và ứng xử, giao tiếp và ứng xử đối với nhân dân, đối với đồng nghiệp; kiểm tra việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra biển tên cơ quan, biên tên tại phòng làm việc; việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý; việc lập bàn thờ, thắp hương, đun, nấu trong phòng làm việc; kiểm tra việc để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc.

Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh đã chia làm 2 tổ và tiến hành kiểm tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Khai Quang, UBND phường Đống Đa và UBND xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; kết quả kiểm tra như sau:

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương làm việc, không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức; treo biển "cấm hút thuốc lá" tại công sở tại nơi thuận tiện, dễ nhìn; bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia; không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đã triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức quảng cáo thương mại tại công sở; trang phục gọn gàng, lịch sự khi thi hành công vụ; cán bộ, công chức tại công sở và khi tiếp công dân có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh.


Đoàn Kiểm tra công vụ kiểm tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Đoàn Kiểm tra công vụ kiểm tra tại Phòng một cửa Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, còn một số cán bộ, công chức, viên không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, hút thuốc lá tại công sở, cá biệt còn có trường hợp đến công sở muộn so với giờ làm việc theo quy định. Những biểu hiện này đã được Đoàn kiểm tra chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời.


Đoàn Kiểm tra công vụ làm việc tại UBND phường Đống Đa.


Đoàn Kiểm tra công vụ kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Định Trung.

Đoàn Kiểm tra đã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và hút thuốc lá nơi công sở.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh, định kỳ 6 tháng đầu năm trước ngày 30/6 và 6 tháng cuối năm trước ngày 30/12/2018 (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh.

Đồng thời, Đoàn Kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia; không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; không để ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện văn hóa công sở, thực hiện đúng chế độ công vụ, phục vụ nhân dân, đặc biệt ở các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch, lễ hội vào các ngày làm việc, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Văn Quân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9