Kết quả Thanh tra Công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương thời kỳ từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017.

11/05/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 157/QĐ-SNV ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương.


Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành thanh tra tại UBND huyện Tam Dương từ ngày 14/3 đến ngày 30/3/2018, theo đúng các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra Đoàn Thanh tra đã chỉ ra một số ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác Nội vụ của UBND huyện Tam Dương, thời kỳ từ 01/2016 đến 12/2017.

UBND huyện Tam Dương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay đã cơ bản hoàn thành 09/11 nhiệm vụ được giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định và đúng chỉ tiêu được UBND tỉnh giao hàng năm; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản được bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại CB,CC,VC theo quy định và không thực hiện ký lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu, biên chế làm công tác chuyên môn, đã chấm dứt hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục từ 31/12/2017. Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CB,CC,VC và người lao động theo quy định; bố trí các trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp học cơ bản theo quy định; việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo bảo đảm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đã xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, báo cáo định kỳ về CCHC theo quy định; công khai các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực, có sổ ghi tiếp nhận và trả kết quả, bố trí các trang thiết bị đầy đủ, chi trả phụ cấp cho cán bộ trực một cửa hàng tháng được thực hiện theo quy định. Đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm với cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng các quy chế hoạt động và quy chế phối hợp của UBND huyện theo quy định.

Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như:

Về Cải cách hành chính: Quy trình bàn giao giữa Trung tâm hành chính công với các phòng chuyên môn chưa chặt chẽ, chưa khoa học. Trung tâm hành chính công vẫn còn thiếu hệ thống lấy số và xếp hàng tự động; một số lĩnh vực chưa thực hiện tại Trung tâm vẫn còn thực hiện tại các phòng chuyên môn.

Việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức: Một số hồ sơ thiếu các quyết định, văn bằng chứng chỉ và các tài liệu liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: Không bổ sung lý lịch hàng năm, không đầy đủ các quyết định bổ nhiệm, nâng lương, thiếu bản lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Đoàn Thanh tra đã kiến nghị với UBND huyện Tam Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Nội vụ của huyện trong thời gian tới./.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5