Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Phúc Yên, giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018

04/09/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 11/6/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND thành phố Phúc Yên, giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018.

 


Đoàn thanh tra Công tác Nội vụ làm việc với UBND thành phố Phúc Yên

Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Phúc Yên và các đơn vị thuộc, trực thuộc từ ngày 03/7 đến ngày 16/7/2018. Qua thanh tra, kiểm tra Đoàn thanh tra đã chỉ ra một số ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác Nội vụ của UBND thành phố Phúc Yên, thời kỳ từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018.

 

 


Đoàn thanh tra làm việc tại UBND xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên

Trong những năm qua, UBND thành phố Phúc Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, do đó đến nay đã cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và hàng năm, báo cáo kết quả định kỳ theo quy định; công khai các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực, có sổ ghi tiếp nhận và trả kết quả, bố trí các trang thiết bị, chi trả phụ cấp cho công chức, viên chức trực một cửa.

Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện đúng quy định; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản được bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn đã được đào tạo; không ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế, đã chấm dứt hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo từ tháng 6/2018; việc tuyển dụng viên chức bảo đảm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy trình, quy định; hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh.

Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bố trí các trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp học cơ bản theo quy định.

Đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan và cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm với cơ quan có thẩm quyền...

Nhìn chung, các nhiệm vụ về công tác Nội vụ đã được UBND thành phố Phúc Yên quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ bản đảm bảo theo đúng quy định góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như:

Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: Việc bàn giao hồ sơ giữa Trung tâm Hành chính công với các phòng chuyên môn chưa chặt chẽ, chưa khoa học, đa số các hồ sơ thiếu ký nhận trả kết quả cho tổ chức và công dân nên không thể hiện được việc trả kết quả đúng hạn, trước hạn hay chậm hạn. Một số lĩnh vực chưa thực hiện tại Trung tâm hành chính công vẫn còn thực hiện tại các phòng chuyên môn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Các xã, phường được thanh tra chưa xây dựng Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam và chưa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm sau 02 năm được bầu đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

Việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức: Qua kiểm tra một số hồ sơ chưa bổ sung lý lịch hàng năm, thiếu lý lịch theo Mẫu 2c-BNV/2008; thiếu văn bằng, chứng chỉ, quyết định nâng lương và bản đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hàng năm...

Đoàn Thanh tra đã kiến nghị với UBND thành phố Phúc Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Nội vụ của thành phố trong thời gian tới./.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11