Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

21/02/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và ngăn ngừa tham nhũng trong hoạt động chuyên môn ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng Đảng bộ, cơ quan quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức cơ quan trong việc tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngày 19/02/2019, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNV về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thường xuyên quán triệt công chức, viên chức về công tác đấu tranh ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 3 khóa (X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đồng thời Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Lãnh đạo Sở về việc để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình trực tiếp quản lý, phụ trách. Chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm min m h các hành vi tham nhũng nếu có./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5