UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh

07/11/2019

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án  “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”. Ngày 17/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra yêu cầu: Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức.

Đến hết năm 2020 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sả

n xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đến hết năm 202075%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đến hết năm 2020 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:

Quý IV năm 2019: Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án; tổ chức triển khai kế hoạch đến các cấp, các ngành; xây dựng dự trù kinh phí thực hiện Đề án từng năm và cả giai đoạn; tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành, in ấn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; xây dựng địa bàn điểm thực hiện Kế hoạch (mỗi huyện, thành phố chọn 01 xã, phường, thị trấn để chỉ đạo điểm); tổ chức hội nghị giới thiệu pháp luật về phòng chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn được chọn điểm; tổ chức  cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truền viên giỏi của tỉnh về pháp luật phòng chống tham nhũng qua đó chọn báo cáo viên dự kỳ thi toàn quốc.

Năm 2020: Tiếp tục thực hiện các nội dung, tiến độ của Đề án theo chương trình, kế hoạch hàng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2021: Tiếp tục thực hiện các nội dung, tiến độ của Đề án theo chương trình, kế hoạch hàng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2021 và báo cáo tổng kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng vào dịp tổng kết công tác năm 2021.

Bên cạnh đó Kế hoạch đã phân công rõ trách nhiệm và yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức, triển khai  thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoach về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm; báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoach triển khai Đề án gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 01/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đề án Trung ương./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11