Chính phủ ban hành quy định mới về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

30/12/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019) quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, trong đó ban hành các quy định cụ thể về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; bãi bỏ các quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. 

 

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, quy định rõ 119 vị trí công tác mở rộng hơn so với 21 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi chia làm 02 nhóm, cụ thể:

Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị với 03 vị trí, gồm: Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công.

Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc bao gồm các công việc thuộc 18 lĩnh vực với 116 vị trí, gồm: Tổ chức cán bộ 08; Tài chính, ngân hàng 11; Công thương 03; Xây dựng 05; Giao thông 04; Y tế 09; Văn hóa – thể thao và du lịch 10; Thông tin và truyền thông 04; Tài nguyên và môi trường 08; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05; Đầu tư và ngoại giao 09; Tư pháp 04; Lao động - thương binh và xã hội 05; Khoa học và công nghệ 05; Giáo dục và đào tạo 07; Quốc phòng 06; Công an 11; Thanh tra và phòng, chống tham nhũng 02.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ có 01 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà vị trí này có yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị, địa phương đó thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi nghỉ hưu.

Các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác bao gồm:

Người đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật;

Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng, người đang biệt phái;

Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11