UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/12/2020

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, cũng như có cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu bám sát nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật;

Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật; rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật...

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11