Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

23/02/2021

Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhằm tạo sự chuyể n biến căn bản trong nhận thức và nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành thực hiện pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên phạm vi toàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn với việc thi hành pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; xây dựng nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới; tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm đến các đối tượng, địa bàn thông qua các hình thức phù hợp; phát huy vai trò của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành; UBND các cấp; các tổ chức đoàn thể; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉn; kiểm tra, đánh giá kết quả khen thưởng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ các biện pháp, mục tiêu của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh  và nhiệm vụ tại Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh và nhiệm vụ tại Kế hoạch này tham mưu với cấp ủy cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND tại địa phương, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả và chịu trách nhiệm v kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương thuộc phạm vi quản lý. Gắn chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật với xây dựng tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11