Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/03/2021

Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Theo đó, tại Phụ lục I,danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa có 04 lĩnh vực có văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ. Trong đó có một số lĩnh vực đáng chú ý sau:

1. Lĩnh vực văn thư và lưu trữ có 02 nghị định hết hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 bởi quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư:

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

2. Lĩnh vực tổ chức – biên chế:

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực từ ngày 01/12/2020 bởi quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP 

 ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020 bởi quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP 

 ngày 10/9/2020 vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Các Nghị định hết hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020, bởi quy định tại Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP 

 ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.

3. Lĩnh vực công chức - viên chức:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hết hiệu lực ngày 29/9/2020 bởi quy định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

 ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức. 02 Nghị định hết hiệu lực ngày 20/8/2020 bởi quy định tại Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP 

 ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức hết hiệu lực ngày 20/9/2020 bị bãi bỏ bởi Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày; và Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Cả 02 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 và Nghị định số 

34/2011/NĐ-CP 

 ngày17/5/2011 bị bãi bỏ bởi quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP 

 ngày15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg Ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo hết hiệu lực ngày 01/12/2020.

Các quy định trên hết hiệu lực bởi quy định tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP 

 ngày 27/11/2020.

Xem toàn bộ nội dung Quyết định số 56-QĐ/BNV ngày 21/01/2021  tại đây./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11