Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

09/03/2021

Thực hiện các Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ: Quyết định số 363/QĐ-SNV ngày 15/12/2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2021 và Quyết định số 1192/QĐ-SNV ngày 25/02/2021 về việc thanh tra công tác Nội vụ đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ngày 09/3/2021, tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn Thanh tra thực hiện công bố Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.


Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra
công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương thanh tra và giao Văn phòng Hội là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra làm việc theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến công việc của đối tượng thanh tra. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra sẽ có kết luận khách quan rõ ràng về ưu điểm cùng những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác nội vụ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Yêu cầu đơn vị được thanh tra và Đoàn thanh tra cần có sự phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các thành viên đoàn thanh tra cần nghiêm túc, công tâm, cẩn trọng trong việc xem xét, đánh giá, đảm bảo khách quan, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thanh tra./.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11