Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

23/03/2021

Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ngày 05/3/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

+ Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

+ Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức .

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế phối hợp xử lý các nội dung có liên quan theo Quy chế cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

+ Khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính là nguyên nhân chính làm giảm lòng tin của Nhân dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm hạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

+ Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp quan tâm nhất là trong việc thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, đất đai, tư pháp, y tế, công an, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh,...

+ Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và địa phương; triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết không uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Tập trung chỉ đạo, làm chuyển biến và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả; không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết; dự họp đúng thời gian và thành phần, không bỏ họp giữa buổi và trong các cuộc họp, hội nghị không kết hợp xử lý các công việc khác.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương để có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

+ Đối với các văn bản giao có thời hạn báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước), thời gian được xác định qua văn bản điện tử đã được ký số theo quy định.

+ Đối với những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị và địa phương có tính chất phức tạp đòi hỏi cần thêm thời gian để nghiên cứu, phối hợp liên ngành và địa phương để tham mưu xử lý, đơn vị phải có văn bản xin gia hạn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, nêu rõ lý do khách quan trước khi hết hạn. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho gia hạn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện. Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương không xin gia hạn, hoặc xin gia hạn sau khi thời gian hết hạn thì xem như nhiệm vụ được giao chậm hạn.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án văn hóa công vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, trú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn với tiến độ, chất lượng thực thi công vụ và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương với đánh giá bình xét thi đua khen thưởng.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; phải kiểm soát được việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tình hình nội bộ của đơn vị.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; để xảy ra sai phạm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải kịp thời thực hiện việc tổ chức xem xét, đánh giá rõ nguyên nhân sai phạm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, thất thoát, thiệt hại ngân sách, phát sinh dư luận xã hội (nếu có), để kiểm điểm hoặc xử lý nghiêm túc theo quy định pháp luật - bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng hình thức xử lý về trách nhiệm quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân theo nhiệm vụ được phân công phụ trách, quản lý có liên quan (kể cả đối với trường hợp nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác và tập thể, cá nhân đương nhiệm đối với vụ việc trước thời điểm đương nhiệm được chuyển tiếp đầy đủ, cụ thể qua bàn giao - tiếp nhận để tiếp tục phối hợp khắc phục, xử lý nhưng không có giải pháp khắc phục kịp thời hoặc xử lý dứt điểm). Trường hợp là đảng viên phải đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; đồng thời, gắn kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với việc đánh giá, xếp loại theo đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của pháp luật ngay trong tháng, quý, năm đánh giá công tác có liên quan.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giáo tiếp điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và đưa ra trước công luận những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, biểu hiện tiêu cực gây sách nhiễu, phiền hà mà người dân, doanh nghiệp phản ánh về thủ tục hành chính; đồng thời, biểu dương, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với trường hợp thực hiện tốt và chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11