Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021

26/03/2021

Nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao văn hóa công sở, chất lượng công vụ, đạo đức công vụ; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

- Kiểm tra, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, trong đó tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc quản lý, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh đối với cấp huyện, cấp xã.

- Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; việc chấp hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; việc chấp hành Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở; việc thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

-  Kiểm tra các nội dung khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thời gian kiểm tra: Từ quý I đến quý IV năm 2021.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh 6 tháng đầu năm trước ngày 30/6/2021 và báo cáo năm trước ngày 6/12/2021./.    

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11