Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc

07/07/2021

Thực hiện các Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ: Quyết định số 363/QĐ-SNV ngày 15/12/2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2021 và Quyết định số 1697/QĐ-SNV ngày 22/6/2021 về việc thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

Ngày 05/7/2021 tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, Đoàn thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn Thanh tra thực hiện công bố toàn văn Quyết định số 1697/QĐ-SNV ngày 22/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. 


Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố
Quyết định thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc

Đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương thanh tra và giao Phòng Hành chính tổ chức làm đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan và trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu khi Đoàn thanh tra yêu cầu.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở đến công việc của đối tượng thanh tra, sau khi kết thúc đợt thanh tra Đoàn thanh tra xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở ký ban hành kết luận và công khai theo quy định của pháp luật./.   

Nguyễn Văn Sỹ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11