Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Tường

14/10/2021

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 05/10/2021, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Tường. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường và đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND, một số công chức chuyên môn phòng Nội vụ.

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự  kiến kế hoạch làm việc, mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và UBND huyện Vĩnh Tường; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đồng thời đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo các phòng chuyên môn bố trí công chức, viên chức phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để Đoàn thực hiện nhiệm vụ và có văn bản gửi đến các đơn vị Đoàn dự kiến thanh tra để phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra.


                             Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra                     

Đoàn Thanh tra thực hiện thanh tra theo nội dung kế hoạch thanh tra được phê duyệt tại Quyết định số 363/QĐ-SNV ngày 15/12/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2021.

Tại buổi làm việc,  đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường đã thống nhất về thời gian, nội dung theo Kế hoạch của Đoàn Thanh tra và giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để  Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt kết hoạch thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Tường.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11