Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch 03/06/2021

Ngày 31/5/2021, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 20/05/2021

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2021/TT-TTCP về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ ban hành quy tắc ứng xử trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng 09/04/2021

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 26/03/2021

Nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao văn hóa công sở, chất lượng công vụ, đạo đức công vụ; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 23/03/2021

Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc 09/03/2021

Thực hiện các Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ: Quyết định số 363/QĐ-SNV ngày 15/12/2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2021 và Quyết định số 1192/QĐ-SNV ngày 25/02/2021 về việc thanh tra công tác Nội vụ đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 08/03/2021

Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 23/02/2021

Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 25/01/2021

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/12/2020

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11