Triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2009 - 2012 29/06/2009

Thực hiện Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 22/4/2009 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch số 234/KH-SNV về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2009 - 2012, nội dung phổ biến một số văn bản của trung ương như: Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật giao thông đường bộ; Luật ban hành văn bản QPPL; Luật cán bộ công chức; Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2004, năm 2005; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng một số văn bản của tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định Thanh tra công tác nội vụ 6 tháng cuối năm 2009 08/06/2009

          Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2009, ngày 08/6/2009 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 80/QĐ-SNV Về việc thanh tra công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2009, đối với 03 đơn vị, thời gian như sau: 1.

Hội nghị tổng kết công tác ngành thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 18/01/2009

Ngày 14/01/2009 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2008 và triển khai công tác thanh thanh tra năm 2009.

Kế hoạch thanh tra năm 2009 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 07/01/2009

Thực hiện quy định của Luật thanh tra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, ngày 30/12/2008 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 134/QĐ-SNV về Kế hoạch thanh tra năm 2009.

Tin hoạt động công tác thanh tra quý III - 2008 16/11/2008

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2008 trong quý III Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra công tác tổ chức nhà nước tại 03 đơn vị sau: * Từ ngày 14/7 đến ngày 26/7 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tiến hành thanh tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước tại Sở NN&PTNT và một số đơn vị trực thuộc.

Một vài nét về hoạt động của thanh tra Sở Nội vụ từ khi được thành lập đến nay 21/09/2008

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc được thành lập ngày 25/5/2004 theo Quyết định số 1618/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc, là tổ chức thanh tra thuộc Sở Nội vụ, thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11