Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 04/11/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Một số điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ. 09/10/2020

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 07/09/2020

Ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. 07/08/2020

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức 02/07/2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 02/06/2020

Ngày 09/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 18/05/2020

Ngày 08/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 13/04/2020

Thực hiện Công văn số 2417/UBND-TH1 ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn 20/03/2020

Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-SNV ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2020 và Quyết định số 81/QĐ-SNV ngày 27/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV 12/03/2020

Ngày 26/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11