Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Ngoại vụ 19/04/2022

Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-SNV ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2022 và Quyết định số 68/QĐ-SNV ngày 04/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Ngoại vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2022 09/03/2022

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2022.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 09/02/2022

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật 67/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử Lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC).

Chi bộ Văn phòng – Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới 27/01/2022

Thực hiện Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 10/01/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên, ngày 26/01/2022 Chi bộ Văn phòng - Thanh tra đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 29/12/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 07/01/2022

Quy chế gồm có 05 chương và 18 điều quy định mục đích, nguyên tắc thực hiện văn hóa công vụ; các chuẩn mực văn hóa công vụ; trang phục, lễ phục, thẻ cán bộ, công chức

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 29/12/2021

Ngày 16/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Thanh tra Chính phủ ban hành các quy định về Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 08/11/2021

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 08/11/2021

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 05/11/2021

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 05/11/2021

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11