Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương

15/03/2018

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-SNV ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương; Quyết định số 391 ngày 11/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2018.

 

Ngày 13/3/2018 Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ do ông Trần Văn Hoà  – Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra, thông qua Kế hoạch thanh tra và chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra tại UBND huyện Tam Dương từ ngày 13/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tam Dương tại buổi công bố Quyết định thanh tra: Ông Phùng Mạnh Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND, Thanh tra, và một số công chức chuyên môn phòng Nội vụ.


Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra theo nội dung Kế hoạch Thanh tra số 07/KH-TTr ngày 26/02/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt gồm các nội dung sau:

Thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016- 2021 và các quy định của Trung ương, của tỉnh Vĩnh Phúc về sắp xếp bộ máy và tinh giảm biên chế.

Thanh tra công tác quản lý sử dụng biên chế và số lượng người làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, và ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

Thanh tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; việc thực hiện chi trả chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc kỷ luật, thôi việc và việc tiếp nhận công chức, viên chức; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Quy chế dân chủ cơ sở.

Công tác thanh tra là việc làm thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Đoàn Thanh tra làm việc theo quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến công việc của đối tượng thanh tra. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra sẽ có kết luận khách quan rõ ràng về ưu điểm cùng những tồn tại hạn chế để rút kinh nghiệm. Yêu cầu đơn vị được thanh tra xây dựng báo cáo, cung cấp tài liệu tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn thanh tra cần nghiêm túc, công tâm trong việc xem xét, đánh giá, đảm bảo khách quan, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thanh tra./.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9