UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

16/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019; ngày 07/10/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục đích nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ Công an, cán bộ, công chức, viên chức  và nhân dân trong tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trong phạm vi quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ thuộc sở, ngành mình trên địa bàn tỉnh làm công tác quản lý, chuyên môn, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức  tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Công an tỉnh chủ chì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến thi hành án hình sự để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, báo cáo kết quả về Bộ Công an trong tháng 11/2019; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5