Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020

15/01/2020

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước; các Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước; các Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý.

Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Kiểm tra trách nhiệm về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; việc chấp hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; việc chấp hành Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở; việc thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Kiểm tra một số nội dung khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu kiểm tra từ quý I đến quý IV năm 2020.

Qua kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcTháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6