Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn

20/03/2020

Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-SNV ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2020 và Quyết định số 81/QĐ-SNV ngày 27/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn.

Ngày 12/3/2020, tại trụ sở công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Đoàn thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra. Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra  

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra yêu cầu và giao Phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Thanh tra làm việc theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến công việc của đối tượng thanh tra. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra sẽ có kết luận khách quan rõ ràng về ưu điểm cùng những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác nội vụ của Công ty. Yêu cầu đơn vị được thanh tra và Đoàn thanh tra cần có sự phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các thành viên đoàn thanh tra cần nghiêm túc, công tâm trong việc xem xét, đánh giá, đảm bảo khách quan, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thanh tra./.

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5