Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

13/04/2020

Thực hiện Công văn số 2417/UBND-TH1 ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đã tổ chức kiểm tra đối với 32 cơ quan, đơn vị về thực hiện công vụ trong phòng, chống Covid-19.

Nội dung kiểm tra: Việc ban hành các văn bản của cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19. Việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác phòng dịch như: Bình sát khuẩn, đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng... Về việc phân công cán bộ, công chức, viên chức thực nhiệm vụ trực phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan và phân công làm việc trực tuyến tại nhà; trực, tiếp nhận, giải quyết các công việc của tổ chức và công dân tại bộ phận Một cửa.

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống  dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; đồng thời thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, đã phân công công chức, viên chức trực để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan, đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và khử trùng trước khi làm việc; phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà, trực làm việc tại cơ quan để tiếp công dân đến liên hệ công tác.


Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra tại UBND huyện Sông Lô

Qua kiểm tra, Đoàn đã báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; bố trí công chức, viên chức làm việc tại cơ quan bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ được giao, không để tình trạng một số phòng ban, đơn vị không có công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại cơ quan; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Trong thời gian tới, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tiếp tục kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị về thực hiện trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguyễn Văn Quân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5