Ngày 29/12/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

07/01/2022

Quy chế gồm có 05 chương và 18 điều quy định mục đích, nguyên tắc thực hiện văn hóa công vụ; các chuẩn mực văn hóa công vụ; trang phục, lễ phục, thẻ cán bộ, công chức; cách bài trí khuôn viên công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện văn hóa công vụ.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quy chế.

Việc ban hành Quy chế Văn hóa công vụ nhằm xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trung thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội.

Xây dựng, môi trường làm việc văn minh, hiện đại, lịch sự, bảo đảm tính trang nghiêm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khi vi phạm các chuẩn mực ứng xử, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm Quy chế; việc thực hiện quy chế này là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng hàng năm.

Trong thời gian tới Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh, Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

(Đính kèm Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc ban hành quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Nguyễn Huy Mạnh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11