Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2022

09/03/2022

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2022.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Nội dung kiểm tra: 

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, thời giờ làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan như:

Việc chấp hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 năm 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Việc thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; việc triển khai công vụ trong phòng, chống Covid-19 của Trung ương và của tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đối với Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kiểm tra, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 đối với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kiểm tra các nội dung khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thời gian kiểm tra: Từ quý I đến quý IV năm 2022.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Đoàn kiểm tra công vụ, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ, gồm các thành phần: Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ, các Phó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các thành viên là công chức thuộc Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp; tổng hợp kết quả kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
 

                

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11