Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Ngoại vụ

19/04/2022

Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-SNV ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra  công tác Nội vụ năm 2022 và Quyết định số 68/QĐ-SNV ngày 04/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Ngoại vụ.

Ngày 15/4/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Ngoại vụ. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Ngoại vụ

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra  đã công bố toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự  kiến kế hoạch làm việc, mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Sở Ngoại vụ; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đồng thời đề nghị Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chỉ đạo các phòng chuyên môn bố trí công chức, viên chức phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra                 

Đoàn Thanh tra thực hiện thanh tra theo nội dung kế hoạch thanh tra được phê duyệt tại Quyết định số 1920/QĐ-SNV ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2022.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã thống nhất về thời gian, nội dung theo Kế hoạch của Đoàn Thanh tra và giao Văn phòng Sở phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Ngoại vụ.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11