Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”

23/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; để phong trào thi đua được tổ chức, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/01/2018 tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển” với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu chung  

- Nâng cao vai trò của các cấp, các ngành trong đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển; khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

- Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

- Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục cải thiện điểm của các chỉ số thành phần, duy trì xếp hạng PCI của tỉnh trong nhóm 10 địa phương tốt nhất cả nước.

- Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) hàng năm trong giai đoạn 2018-2020 xếp hạng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

- Phấn đấu đạt trên 10.000 doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Giải quyết việc làm bình quân từ 19.000 - 20.000 lao động/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ từ 30-35%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 61,5%; dịch vụ chiếm 31,4%; nông - lâm - thủy sản chiếm 7,1%.

3. Nội dung phong trào thi đua 

* Đối với các Sở, ban, ngành, địa phương

- Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính theo phương châm “Lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử để công khai, minh bạch.

- Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

* Đối với doanh nghiệp

- Đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể; tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tri thức, tạo giá trị tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và gìn giữ văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh của doanh nhân, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng.

- Tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và “Chữ tín” trong kinh doanh.

- Đảm bảo an toàn lao động; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường.

- Góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.

4. Thời gian tổ chức phong trào thi đua  

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động thi đua trong tháng 01/2018.

Phòng ghiệp vụ 2
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13